Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti LENNY LOOK

     

se sídlem      Sokolovská 1332, Ostrava-Poruba, 70800

identifikační číslo:   05528321   

Sp.značka :S-SMO/424062/16/ŽU

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese    www.lennylook.cz

POSTUP VRÁCENÍ ZBOŽÍ
- Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

    FORMULÁŘ NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ
  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti  LENNY LOOK    , se sídlem  SOKOLOVSKÁ 1332, Ostrava-Poruba, 70800    , identifikační číslo:  05528321 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese    www.lennylook.cz   (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než       nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7.. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní obchodu. V případě rozporů má přednost cena ve webovém rozhraní obchodu. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní obchodu uvedeno výslovně jinak).

 

3. uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškeré ceny uvedené na stránkách internetového obchodu jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. 

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. V průběhu procesu vyplňování objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.

3.3. Po odeslání objednávky obdrží kupující automatické potvrzení o přijetí této objednávky (souhrn objednávky) elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Potvrzení objednávky zašle dodavatel kupujícímu také elektronickou poštou do 24 hodin od obdržení objednávky, ve kterém je potvrzena dostupnost objednaného zboží a lhůta dodání, případně jsou dále uvedeny údaje pro platbu zboží předem na účet. Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem. 

3.4. Pokud neobdrží kupující potvrzení objednávky ve výše uvedené lhůtě (ani automatické potvrzení objednávky), objednávka zřejmě neproběhla, nebo byly ze strany kupujícího uvedeny špatné kontaktní údaje. Poté nás prosím kontaktujte nejlépe telefonicky pro dohodnutí dalšího postupu.

3.5. V případě, že některé objednané zboží nebude již na skladě ani u dodavatele, bude tohle kupujícímu obratem sděleno spolu s nabídkou pro výběr náhradního produktu (např. barvy). Případně může být tedy objednávka vyřízena částečně, o čemž je kupující vždy informován. Dodavatel si také ve výjimečných případech vyhrazuje právo lhůtu pro odeslání zboží změnit, o čemž je také kupující vždy informován.

3.6. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a s jejich využitím při případné další následné komunikaci mezi kupující a prodávajícím. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou hrazeny ze strany kupujícího. 

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese      ; Sokolovská 1332, Ostrava-Poruba , 70800

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1024116184/6100 , vedený u společnosti  EQUA BANK     (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).  

4.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. 

4.7. Zboží, které je skladem, Prodávající expeduje zpravidla do 2 pracovního dnů od přijetí objednávky. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.  

4.8. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. 

4.9. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. 

4.10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Pokud není ve webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak náklady na dodání činí v případě platby předem s místem dodání v České republice 99kč (včetně DPH) balíkovou službou PPL,GEIS, nebo 70kč ZASILKOVNA , na výdejní místo. Balné se neúčtuje v žádném případě zboží.  

4.11. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.12. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním. 

4.13. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná. 

4.14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

4.15. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. odstoupení od kupní smlouvy

 

POSTUP VRÁCENÍ ZBOŽÍ
- Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

FORMULÁŘ NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Reklamační řád č. 01/2018

vytvořený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní
zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží/služby objednané a zakoupené od společnosti Lenka
Muchová, Na pořadí 627, 735 41, Petřvald, IČ: 05528321 (dále jen jako „dodavatel“) a řádně
reklamované v záruční době a doručené na adresu provozovny: LennyLook 1. Patro Sokolovská
1332/47, Ostrava-Poruba 708 00
 Objednatel svým (I) podáním internetové objednávky, (II) akceptací potvrzení objednávky, (III)
akceptací protinávrhu dodavatele, (IV) potvrzením nabídky dodavatele, (V) převzetím a uhrazením
(i částečným) faktury na zálohovou platbu, (VI) převzetím dodaného zboží/služeb nebo (VII)
převzetím faktury za dodané zboží/služby, podle toho, co nastane dříve, stvrzuje, že se seznámil s
platnými obchodními podmínkami dodavatele, jakožto i s tímto reklamačním řádem, a že s nimi
souhlasí.
 Současně s nebo po dodání zboží nebo poskytnutí služby bude objednateli předložena faktura.
Faktura je zároveň považována za záruční list, popř. za dodací list (předávací doklad), pokud tyto
nejsou ke zboží/službě přiloženy.
ZÁRUČNÍ DOBA 1) Záruční doba na zboží/služby
je dvacetčtyři (24) měsíců s výjimkou uvedenou v čl.VII. tohoto reklamačního řádu.
2) Záruční doba na dodané zboží/slu
o mechanickým poškozením věci,
o používáním věci v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům
uvedeným v návodu k použití (teplota, chemické a mechanické vlivy prostředí),
o neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o věc,
o věc byla poškozena nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami
uvedenými v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami,
o provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou konstrukce,
o věc byla upravována objednatelem, popř. jinými osobami jím k tomu určenými,
o věc byla poškozena přírodními živly nebo vyšší mocí,
 poškození věci při dopravě (tyto závady je nutné řešit s dopravcem při převzetí),
 u reklamovaného zboží/služby vypršela záruční doba.
2) Dodavatel neodpovídá za vady, na které byl objednatel v době uzavírání smlouvy nebo při
předání zboží/služby výslovně upozorněn.

REKLAMACE ZJEVNÝCH VAD
 Objednatel je povinen zajistit prohlídku zboží/služby bezprostředně po jeho převzetí a zjevné vady
(včetně množství a jakosti) zjištěné touto prohlídkou oznámit dodavateli nejpozději do dvou
pracovních dnů ode dne převzetí zboží/služby elektronickou formou na emailovou adresu
dodavatele lennylook@email.cz nebo zaslat předmětnou reklamaci zboží nebo
služeb na adresu provozovny společnosti a zároveň mu předložit:
reklamované zboží nebo službu, popis zjevných vad, nákupní
doklady.
Dodavatel posoudí vytýkanou vadu a v případě, že reklamaci uzná za oprávněnou, vadu odstraní.
 Jestliže objednatel zboží/službu neprohlédne anebo nezařídí, aby bylo řádně prohlédnuto v době
jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při takové prohlídce, jen když prokáže, že
tyto vady mělo zboží/služba již v době přechodu nebezpečí škody na zboží/službě, tj. v době jeho
převzetí. V případě, že objednatel neuplatní u dodavatele případné zjištěné vady bez zbytečného
odkladu, tedy do dvou pracovních dnů, je dodavatel zproštěn odpovědnosti za tyto vady.
 Pokud je na zboží/službě, které je objednateli dopravováno, zjištěno mechanické poškození obalu
zboží/služby, je objednatel povinen zkontrolovat stav zboží/služby ihned při dodání a v případě
poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v
průběhu dopravy nese dopravce. Podepsáním dodacího listu objednatelem, objednatel souhlasí s
převzetím zboží/služby a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy.
POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE
SKRYTÝCH VAD
1) V případě uplatnění reklamace zboží/služby, u kterých se v záruční době vyskytla skrytá vada, je
objednatel povinen předložit:
(a) reklamované zboží/službu (včetně všeho příslušenství a veškeré dokumentace), případně umožnit
kontrolu zboží/služby, (b) kopii nákupních dokladů (faktura dokládající uzavření kupní smlouvy, resp.
smlouvy o dílo ohledně reklamovaného zboží/ služby, záruční list, dodací list, předávací protokol, 
doručenku. Pokud bylo zboží/služba v minulosti již reklamováno, objednatel musí také předložit doklad o
této minulé reklamaci,
(c) průvodní dopis, ve kterém objednatel uvede podrobný a co nejvýstižnější popis vytýkaných vad a jejich
projevů a specifikaci nároků, které vůči dodavateli uplatňuje a dále kontaktní údaje objednatele (adresa, email,
telefonní číslo, faxové číslo).
Průvodní dopis obsahující specifikaci reklamace je objednatel povinen dodavateli předložit ihned při
uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného zboží/služby dodavateli.
 V případě uplatnění reklamace je objednatel povinen zboží/službu zabalit do vhodného obalového
materiálu vyhovujícího nárokům dopravy daného zboží/služby, nejlépe do obalu originálního, a to
z důvodu nebezpečí možného poškození zboží/služby. Dodavatel není povinen přijmout k
reklamaci zboží/službu, nepředá-li jej objednatel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
 Při zaslání zboží/služby zpět pomocí dopravní služby, je tato zásilka prováděna na náklady a riziko
objednatele. Zboží/služba musí být zasláno/a na adresu sídla dodavatele a balík, ve kterém je
zboží/služba zabaleno/a, musí být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a musí obsahovat
reklamované zboží/službu spolu s doklady a dopisem dle odst. 1) tohoto článku.
Zboží, které bude zasláno na náklady dodavatele, nebude dodavatelem přijato. Zpáteční doručení zboží po
vyřízení oprávněné reklamace hradí dodavatel. Pokud bude reklamace posouzena jako neoprávněná, zboží
bude na náklady a riziko objednatele zasláno na jeho adresu zpět.
 Reklamace musí být objednatelem uplatněna u dodavatele (a doručena) v záruční době.
1.
VYŘÍZENÍ REKLAMACE 1) Dodavatel se zavazuje
vyřídit reklamaci v přiměřené lhůtě stanovené dodavatelem, případně dohodnuté s objednatelem, s
výjimkou uvedenou v čl. VII. tohoto reklamačního řádu. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů
a zběžné prohlídce reklamovaného zboží/služby toto zboží/službu objednateli buď vrátí s tím, že
reklamovanou vadu neuznává anebo reklamaci uzná a:
 pokud jde o vadu odstranitelnou (odstraněním vady neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží/služby):
o vadu odstraní, nebo
o reklamované zboží/službu nebo jeho/její část vymění za zboží/službu se stejnými nebo
podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce, pokud toto není
vzhledem k povaze věci neúměrné;
 pokud jde o vadu neodstranitelnou (vada, jež brání v užívání zboží/služby):
o nabídne objednateli slevu z ceny zboží/služby, nebo
o nabídne objednateli možnost odstoupení od kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo.
Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, přísluší výhradně dodavateli.
O převzetí reklamovaného předmětu do reklamačního řízení vystaví dodavatel objednateli písemný doklad,
jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.
2) O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené
reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel objednatele předem
dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků). Nevyzvedne-li si
objednatel reklamovaný předmět po vyrozumění ze strany dodavatele do 3 pracovních dnů, je dodavatel
oprávněn na náklady objednatele zaslat zboží/službu zpět objednateli. 3) V případě neoprávněné
reklamace má dodavatel právo vyúčtovat objednateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na
reklamační řízení, včetně nákladů na dopravu.
4) Vyskytne-li se u zboží/služby dodávané/ho za nižší cenu (se slevou) skrytá vada, která brání z
funkčního hlediska užívání k danému účelu, má objednatel právo zboží/službu reklamovat v souladu s
předchozími ustanovení tohoto článku. Pokud se vyskytne na zboží/službě dodávaném za nižší cenu jiná
neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má objednatel právo na přiměřenou slevu
z ceny zboží/služby.

VII.
Odlišná ustanovení pro spotřebitele
 Definice spotřebitele
Za spotřebitele se považuje osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti.
 Záruční doba - vyjímka
Délka záruční doby na nové zboží/službu je 24 měsíců a u vybraného zboží/služeb může být dodavatelem
prodloužena nad tuto zákonem stanovenou lhůtu. U zboží repasovaného je záruční doba 6 měsíců a u zboží
použitého je záruka na zboží 30 dní a tato záruka bude delší v případě, že takovýto předmět má záruku
výrobce delší než je 30 dní.
 Vyřízení reklamace
1. a) Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží/služby
potřebná k odbornému posouzení vady.
2. b) Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, popř. ve lhůtě domluvené mezi dodavatelem a objednatelem. Po
uplynutí této lhůty má objednatel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze
odstranit.
3. c) Stejná práva jako při výskytu neodstranitelných vad má objednatel i tehdy, projevíli se
na zboží/službě stejná odstranitelná vada po předchozích dvou opravách, nebo vyskytujíli
se na zboží/službě současně alespoň tři odstranitelné vady
 Vrácení zboží
U zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má objednatel nárok na jeho vrácení zpět
dodavateli bez udání důvodu, a to do 14 dnů od doručení zboží. Zboží nesmí být žádným způsobem
poškozeno či jinak znehodnoceno a nesmí nést žádné příznaky používání. Zboží musí být zabaleno v
originálním obalu, balení musí obsahovat veškeré příslušenství a dokumentaci a musí být odesláno
nejpozději 14. den od data doručení objednateli na adresu sídla dodavatele. Poštovné hradí objednatel. Po
doručení takto zabaleného zboží zpět dodavateli bude objednateli zaslána částka odpovídající plné kupní
ceně zaplacené za zboží, a to na bankovní účet objednatele nebo poštovní složenkou, popř. jiným způsobem
dohodnutým mezi dodavatelem a objednatelem.
VIII.
Závěrečná ustanovení 1) Tento reklamační
řád je platný a účinný od data jeho vyhlášení a plně nahrazuje předchozí znění.
 Jestliže se jedna nebo více částí tohoto reklamačního řádu stane z jakýchkoliv důvodů neplatnou,
netýká se to částí zbývajících.
 Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny tohoto reklamačního řádu. Učiní tak vždy písemně a
změny zveřejní obvyklým způsobem.
 Dodavatel si s objednatelem mohou v kupní smlouvě či smlouvě o dílo písemně dohodnout
odchylky od podmínek tohoto reklamačního řádu.

Tento reklamační řád je platný od 01/2018

 

 

6. přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád č. 01/2018

vytvořený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní
zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží/služby objednané a zakoupené od společnosti Lenka
Muchová, Na pořadí 627, 735 41, Petřvald, IČ: 05528321 (dále jen jako „dodavatel“) a řádně
reklamované v záruční době a doručené na adresu provozovny: LennyLook 1. Patro Sokolovská
1332/47, Ostrava-Poruba 708 00
 Objednatel svým (I) podáním internetové objednávky, (II) akceptací potvrzení objednávky, (III)
akceptací protinávrhu dodavatele, (IV) potvrzením nabídky dodavatele, (V) převzetím a uhrazením
(i částečným) faktury na zálohovou platbu, (VI) převzetím dodaného zboží/služeb nebo (VII)
převzetím faktury za dodané zboží/služby, podle toho, co nastane dříve, stvrzuje, že se seznámil s
platnými obchodními podmínkami dodavatele, jakožto i s tímto reklamačním řádem, a že s nimi
souhlasí.
 Současně s nebo po dodání zboží nebo poskytnutí služby bude objednateli předložena faktura.
Faktura je zároveň považována za záruční list, popř. za dodací list (předávací doklad), pokud tyto
nejsou ke zboží/službě přiloženy.
ZÁRUČNÍ DOBA 1) Záruční doba na zboží/služby
je dvacetčtyři (24) měsíců s výjimkou uvedenou v čl.VII. tohoto reklamačního řádu.
2) Záruční doba na dodané zboží/slu
o mechanickým poškozením věci,
o používáním věci v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům
uvedeným v návodu k použití (teplota, chemické a mechanické vlivy prostředí),
o neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o věc,
o věc byla poškozena nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami
uvedenými v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami,
o provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou konstrukce,
o věc byla upravována objednatelem, popř. jinými osobami jím k tomu určenými,
o věc byla poškozena přírodními živly nebo vyšší mocí,
 poškození věci při dopravě (tyto závady je nutné řešit s dopravcem při převzetí),
 u reklamovaného zboží/služby vypršela záruční doba.
2) Dodavatel neodpovídá za vady, na které byl objednatel v době uzavírání smlouvy nebo při
předání zboží/služby výslovně upozorněn.

REKLAMACE ZJEVNÝCH VAD
 Objednatel je povinen zajistit prohlídku zboží/služby bezprostředně po jeho převzetí a zjevné vady
(včetně množství a jakosti) zjištěné touto prohlídkou oznámit dodavateli nejpozději do dvou
pracovních dnů ode dne převzetí zboží/služby elektronickou formou na emailovou adresu
dodavatele lennylook@email.cz nebo zaslat předmětnou reklamaci zboží nebo
služeb na adresu provozovny společnosti a zároveň mu předložit:
reklamované zboží nebo službu, popis zjevných vad, nákupní
doklady.
Dodavatel posoudí vytýkanou vadu a v případě, že reklamaci uzná za oprávněnou, vadu odstraní.
 Jestliže objednatel zboží/službu neprohlédne anebo nezařídí, aby bylo řádně prohlédnuto v době
jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při takové prohlídce, jen když prokáže, že
tyto vady mělo zboží/služba již v době přechodu nebezpečí škody na zboží/službě, tj. v době jeho
převzetí. V případě, že objednatel neuplatní u dodavatele případné zjištěné vady bez zbytečného
odkladu, tedy do dvou pracovních dnů, je dodavatel zproštěn odpovědnosti za tyto vady.
 Pokud je na zboží/službě, které je objednateli dopravováno, zjištěno mechanické poškození obalu
zboží/služby, je objednatel povinen zkontrolovat stav zboží/služby ihned při dodání a v případě
poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v
průběhu dopravy nese dopravce. Podepsáním dodacího listu objednatelem, objednatel souhlasí s
převzetím zboží/služby a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy.
POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE
SKRYTÝCH VAD
1) V případě uplatnění reklamace zboží/služby, u kterých se v záruční době vyskytla skrytá vada, je
objednatel povinen předložit:
(a) reklamované zboží/službu (včetně všeho příslušenství a veškeré dokumentace), případně umožnit
kontrolu zboží/služby, (b) kopii nákupních dokladů (faktura dokládající uzavření kupní smlouvy, resp.
smlouvy o dílo ohledně reklamovaného zboží/ služby, záruční list, dodací list, předávací protokol,
doručenku. Pokud bylo zboží/služba v minulosti již reklamováno, objednatel musí také předložit doklad o
této minulé reklamaci,
(c) průvodní dopis, ve kterém objednatel uvede podrobný a co nejvýstižnější popis vytýkaných vad a jejich
projevů a specifikaci nároků, které vůči dodavateli uplatňuje a dále kontaktní údaje objednatele (adresa, email,
telefonní číslo, faxové číslo).
Průvodní dopis obsahující specifikaci reklamace je objednatel povinen dodavateli předložit ihned při
uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného zboží/služby dodavateli.
 V případě uplatnění reklamace je objednatel povinen zboží/službu zabalit do vhodného obalového
materiálu vyhovujícího nárokům dopravy daného zboží/služby, nejlépe do obalu originálního, a to
z důvodu nebezpečí možného poškození zboží/služby. Dodavatel není povinen přijmout k
reklamaci zboží/službu, nepředá-li jej objednatel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
 Při zaslání zboží/služby zpět pomocí dopravní služby, je tato zásilka prováděna na náklady a riziko
objednatele. Zboží/služba musí být zasláno/a na adresu sídla dodavatele a balík, ve kterém je
zboží/služba zabaleno/a, musí být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a musí obsahovat
reklamované zboží/službu spolu s doklady a dopisem dle odst. 1) tohoto článku.
Zboží, které bude zasláno na náklady dodavatele, nebude dodavatelem přijato. Zpáteční doručení zboží po
vyřízení oprávněné reklamace hradí dodavatel. Pokud bude reklamace posouzena jako neoprávněná, zboží
bude na náklady a riziko objednatele zasláno na jeho adresu zpět.
 Reklamace musí být objednatelem uplatněna u dodavatele (a doručena) v záruční době.
1.
VYŘÍZENÍ REKLAMACE 1) Dodavatel se zavazuje
vyřídit reklamaci v přiměřené lhůtě stanovené dodavatelem, případně dohodnuté s objednatelem, s
výjimkou uvedenou v čl. VII. tohoto reklamačního řádu. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů
a zběžné prohlídce reklamovaného zboží/služby toto zboží/službu objednateli buď vrátí s tím, že
reklamovanou vadu neuznává anebo reklamaci uzná a:
 pokud jde o vadu odstranitelnou (odstraněním vady neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží/služby):
o vadu odstraní, nebo
o reklamované zboží/službu nebo jeho/její část vymění za zboží/službu se stejnými nebo
podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce, pokud toto není
vzhledem k povaze věci neúměrné;
 pokud jde o vadu neodstranitelnou (vada, jež brání v užívání zboží/služby):
o nabídne objednateli slevu z ceny zboží/služby, nebo
o nabídne objednateli možnost odstoupení od kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo.
Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, přísluší výhradně dodavateli.
O převzetí reklamovaného předmětu do reklamačního řízení vystaví dodavatel objednateli písemný doklad,
jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.
2) O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené
reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel objednatele předem
dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků). Nevyzvedne-li si
objednatel reklamovaný předmět po vyrozumění ze strany dodavatele do 3 pracovních dnů, je dodavatel
oprávněn na náklady objednatele zaslat zboží/službu zpět objednateli. 3) V případě neoprávněné
reklamace má dodavatel právo vyúčtovat objednateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na
reklamační řízení, včetně nákladů na dopravu.
4) Vyskytne-li se u zboží/služby dodávané/ho za nižší cenu (se slevou) skrytá vada, která brání z
funkčního hlediska užívání k danému účelu, má objednatel právo zboží/službu reklamovat v souladu s
předchozími ustanovení tohoto článku. Pokud se vyskytne na zboží/službě dodávaném za nižší cenu jiná
neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má objednatel právo na přiměřenou slevu
z ceny zboží/služby.

VII.
Odlišná ustanovení pro spotřebitele
 Definice spotřebitele
Za spotřebitele se považuje osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti.
 Záruční doba - vyjímka
Délka záruční doby na nové zboží/službu je 24 měsíců a u vybraného zboží/služeb může být dodavatelem
prodloužena nad tuto zákonem stanovenou lhůtu. U zboží repasovaného je záruční doba 6 měsíců a u zboží
použitého je záruka na zboží 30 dní a tato záruka bude delší v případě, že takovýto předmět má záruku
výrobce delší než je 30 dní.
 Vyřízení reklamace
1. a) Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží/služby
potřebná k odbornému posouzení vady.
2. b) Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, popř. ve lhůtě domluvené mezi dodavatelem a objednatelem. Po
uplynutí této lhůty má objednatel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze
odstranit.
3. c) Stejná práva jako při výskytu neodstranitelných vad má objednatel i tehdy, projevíli se
na zboží/službě stejná odstranitelná vada po předchozích dvou opravách, nebo vyskytujíli
se na zboží/službě současně alespoň tři odstranitelné vady
 Vrácení zboží
U zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má objednatel nárok na jeho vrácení zpět
dodavateli bez udání důvodu, a to do 14 dnů od doručení zboží. Zboží nesmí být žádným způsobem
poškozeno či jinak znehodnoceno a nesmí nést žádné příznaky používání. Zboží musí být zabaleno v
originálním obalu, balení musí obsahovat veškeré příslušenství a dokumentaci a musí být odesláno
nejpozději 14. den od data doručení objednateli na adresu sídla dodavatele. Poštovné hradí objednatel. Po
doručení takto zabaleného zboží zpět dodavateli bude objednateli zaslána částka odpovídající plné kupní
ceně zaplacené za zboží, a to na bankovní účet objednatele nebo poštovní složenkou, popř. jiným způsobem
dohodnutým mezi dodavatelem a objednatelem.
VIII.
Závěrečná ustanovení 1) Tento reklamační
řád je platný a účinný od data jeho vyhlášení a plně nahrazuje předchozí znění.
 Jestliže se jedna nebo více částí tohoto reklamačního řádu stane z jakýchkoliv důvodů neplatnou,
netýká se to částí zbývajících.
 Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny tohoto reklamačního řádu. Učiní tak vždy písemně a
změny zveřejní obvyklým způsobem.
 Dodavatel si s objednatelem mohou v kupní smlouvě či smlouvě o dílo písemně dohodnout
odchylky od podmínek tohoto reklamačního řádu.

Tento reklamační řád je platný od 01/2018

 

 

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů

9.1 Veškeré osobní údaje kupujícího jsou chráněny před zveřejněním a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. Jsou využity pouze pro vyřízení objednávky a pro účely komunikace se zákazníkem, mohou být předány třetí osobě pouze v případech souvisejících s objednávkou a jejím bezproblémovým vyřízením (např. předání přepravci a pod.).

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

9.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami nebo na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat. 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LENKA MUCHOVÁ……. IČ 05528321……se sídlem SOKOLOVSKÁ 1332, PORUBA , 70800,.. (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: NA POŘADÍ 627, PETŘVALD
email: lennylook@email.cz
telefon:605545068
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

12. závĚrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany. 

12.2 V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní obchodu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní obchodu. 

12.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace. 

12.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku). 

12.5. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní obchodu. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

12.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

12.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem) 

12.8. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku). 

12.9. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics , poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. 

12.10. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. 

12.11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace

12.12. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování  LENKA MUCHOVÁ , adresa elektronické pošty lennylook@email.cz     , telefon  605545068  .

 

V    Ostravě   dne            1.2.2018