Reklamační řád/Vrácení zboží

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní od data převzetí objednávky.

Reklamované zboží musí být řádně zabaleno ve vyhovujícím obalu, tak aby nedošlo k poškození při jeho přepravě.
 
Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou na adresu (reklamace zasílané na dobírku nebudou akceptovány)
 
Lenka Muchová ( Lenny Look )
Bohémie 1patro
Sokolovská 1332
70800 , PORUBA
 
nebo předáno osobně na kamenných prodejnách ( peníze budou však vráceny na účet)
 
 
Do balíčku je nutno přiložit FAKTURU společně s vyplněným a podepsaným FORMULÁŘEM O VRÁCENÍ, který je ke stažení zde:

 

FORMULÁŘ NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

 

Reklamační řád č. 01/2018

vytvořený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní
zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží/služby objednané a zakoupené od společnosti Lenka
Muchová, Na pořadí 627, 735 41, Petřvald, IČ: 05528321 (dále jen jako „dodavatel“) a řádně
reklamované v záruční době a doručené na adresu provozovny: LennyLook, Sokolovská 1332, Poruba, 70800 1p.
 Objednatel svým (I) podáním internetové objednávky, (II) akceptací potvrzení objednávky, (III)
akceptací protinávrhu dodavatele, (IV) potvrzením nabídky dodavatele, (V) převzetím a uhrazením
(i částečným) faktury na zálohovou platbu, (VI) převzetím dodaného zboží/služeb nebo (VII)
převzetím faktury za dodané zboží/služby, podle toho, co nastane dříve, stvrzuje, že se seznámil s
platnými obchodními podmínkami dodavatele, jakožto i s tímto reklamačním řádem, a že s nimi
souhlasí.
 Současně s nebo po dodání zboží nebo poskytnutí služby bude objednateli předložena faktura.
Faktura je zároveň považována za záruční list, popř. za dodací list (předávací doklad), pokud tyto
nejsou ke zboží/službě přiloženy.
ZÁRUČNÍ DOBA 1) Záruční doba na zboží/služby
je dvacetčtyři (24) měsíců s výjimkou uvedenou v čl.VII. tohoto reklamačního řádu.
2) Záruční doba na dodané zboží/slu
o mechanickým poškozením věci,
o používáním věci v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům
uvedeným v návodu k použití (teplota, chemické a mechanické vlivy prostředí),
o neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o věc,
o věc byla poškozena nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami
uvedenými v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami,
o provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou konstrukce,
o věc byla upravována objednatelem, popř. jinými osobami jím k tomu určenými,
o věc byla poškozena přírodními živly nebo vyšší mocí,
 poškození věci při dopravě (tyto závady je nutné řešit s dopravcem při převzetí),
 u reklamovaného zboží/služby vypršela záruční doba.
2) Dodavatel neodpovídá za vady, na které byl objednatel v době uzavírání smlouvy nebo při
předání zboží/služby výslovně upozorněn.

REKLAMACE ZJEVNÝCH VAD
 Objednatel je povinen zajistit prohlídku zboží/služby bezprostředně po jeho převzetí a zjevné vady
(včetně množství a jakosti) zjištěné touto prohlídkou oznámit dodavateli nejpozději do dvou
pracovních dnů ode dne převzetí zboží/služby elektronickou formou na emailovou adresu
dodavatele lennylook@email.cz nebo zaslat předmětnou reklamaci zboží nebo
služeb na adresu provozovny společnosti a zároveň mu předložit:
reklamované zboží nebo službu, popis zjevných vad, nákupní
doklady.
Dodavatel posoudí vytýkanou vadu a v případě, že reklamaci uzná za oprávněnou, vadu odstraní.
 Jestliže objednatel zboží/službu neprohlédne anebo nezařídí, aby bylo řádně prohlédnuto v době
jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při takové prohlídce, jen když prokáže, že
tyto vady mělo zboží/služba již v době přechodu nebezpečí škody na zboží/službě, tj. v době jeho
převzetí. V případě, že objednatel neuplatní u dodavatele případné zjištěné vady bez zbytečného
odkladu, tedy do dvou pracovních dnů, je dodavatel zproštěn odpovědnosti za tyto vady.
 Pokud je na zboží/službě, které je objednateli dopravováno, zjištěno mechanické poškození obalu
zboží/služby, je objednatel povinen zkontrolovat stav zboží/služby ihned při dodání a v případě
poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v
průběhu dopravy nese dopravce. Podepsáním dodacího listu objednatelem, objednatel souhlasí s
převzetím zboží/služby a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy.
POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE
SKRYTÝCH VAD
1) V případě uplatnění reklamace zboží/služby, u kterých se v záruční době vyskytla skrytá vada, je
objednatel povinen předložit:
(a) reklamované zboží/službu (včetně všeho příslušenství a veškeré dokumentace), případně umožnit
kontrolu zboží/služby, (b) kopii nákupních dokladů (faktura dokládající uzavření kupní smlouvy, resp.
smlouvy o dílo ohledně reklamovaného zboží/ služby, záruční list, dodací list, předávací protokol,
doručenku. Pokud bylo zboží/služba v minulosti již reklamováno, objednatel musí také předložit doklad o
této minulé reklamaci,
(c) průvodní dopis, ve kterém objednatel uvede podrobný a co nejvýstižnější popis vytýkaných vad a jejich
projevů a specifikaci nároků, které vůči dodavateli uplatňuje a dále kontaktní údaje objednatele (adresa, email,
telefonní číslo, faxové číslo).
Průvodní dopis obsahující specifikaci reklamace je objednatel povinen dodavateli předložit ihned při
uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného zboží/služby dodavateli.
 V případě uplatnění reklamace je objednatel povinen zboží/službu zabalit do vhodného obalového
materiálu vyhovujícího nárokům dopravy daného zboží/služby, nejlépe do obalu originálního, a to
z důvodu nebezpečí možného poškození zboží/služby. Dodavatel není povinen přijmout k
reklamaci zboží/službu, nepředá-li jej objednatel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
 Při zaslání zboží/služby zpět pomocí dopravní služby, je tato zásilka prováděna na náklady a riziko
objednatele. Zboží/služba musí být zasláno/a na adresu sídla dodavatele a balík, ve kterém je
zboží/služba zabaleno/a, musí být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a musí obsahovat
reklamované zboží/službu spolu s doklady a dopisem dle odst. 1) tohoto článku.
Zboží, které bude zasláno na náklady dodavatele, nebude dodavatelem přijato. Zpáteční doručení zboží po
vyřízení oprávněné reklamace hradí dodavatel. Pokud bude reklamace posouzena jako neoprávněná, zboží
bude na náklady a riziko objednatele zasláno na jeho adresu zpět.
 Reklamace musí být objednatelem uplatněna u dodavatele (a doručena) v záruční době.
1.
VYŘÍZENÍ REKLAMACE 1) Dodavatel se zavazuje
vyřídit reklamaci v přiměřené lhůtě stanovené dodavatelem, případně dohodnuté s objednatelem, s
výjimkou uvedenou v čl. VII. tohoto reklamačního řádu. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů
a zběžné prohlídce reklamovaného zboží/služby toto zboží/službu objednateli buď vrátí s tím, že
reklamovanou vadu neuznává anebo reklamaci uzná a:
 pokud jde o vadu odstranitelnou (odstraněním vady neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží/služby):
o vadu odstraní, nebo
o reklamované zboží/službu nebo jeho/její část vymění za zboží/službu se stejnými nebo
podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce, pokud toto není
vzhledem k povaze věci neúměrné;
 pokud jde o vadu neodstranitelnou (vada, jež brání v užívání zboží/služby):
o nabídne objednateli slevu z ceny zboží/služby, nebo
o nabídne objednateli možnost odstoupení od kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo.
Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, přísluší výhradně dodavateli.
O převzetí reklamovaného předmětu do reklamačního řízení vystaví dodavatel objednateli písemný doklad,
jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.
2) O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené
reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel objednatele předem
dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků). Nevyzvedne-li si
objednatel reklamovaný předmět po vyrozumění ze strany dodavatele do 3 pracovních dnů, je dodavatel
oprávněn na náklady objednatele zaslat zboží/službu zpět objednateli. 3) V případě neoprávněné
reklamace má dodavatel právo vyúčtovat objednateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na
reklamační řízení, včetně nákladů na dopravu.
4) Vyskytne-li se u zboží/služby dodávané/ho za nižší cenu (se slevou) skrytá vada, která brání z
funkčního hlediska užívání k danému účelu, má objednatel právo zboží/službu reklamovat v souladu s
předchozími ustanovení tohoto článku. Pokud se vyskytne na zboží/službě dodávaném za nižší cenu jiná
neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má objednatel právo na přiměřenou slevu
z ceny zboží/služby.

VII.
Odlišná ustanovení pro spotřebitele
 Definice spotřebitele
Za spotřebitele se považuje osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti.
 Záruční doba - vyjímka
Délka záruční doby na nové zboží/službu je 24 měsíců a u vybraného zboží/služeb může být dodavatelem
prodloužena nad tuto zákonem stanovenou lhůtu. U zboží repasovaného je záruční doba 6 měsíců a u zboží
použitého je záruka na zboží 30 dní a tato záruka bude delší v případě, že takovýto předmět má záruku
výrobce delší než je 30 dní.
 Vyřízení reklamace
1. a) Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží/služby
potřebná k odbornému posouzení vady.
2. b) Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, popř. ve lhůtě domluvené mezi dodavatelem a objednatelem. Po
uplynutí této lhůty má objednatel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze
odstranit.
3. c) Stejná práva jako při výskytu neodstranitelných vad má objednatel i tehdy, projevíli se
na zboží/službě stejná odstranitelná vada po předchozích dvou opravách, nebo vyskytujíli
se na zboží/službě současně alespoň tři odstranitelné vady
 Vrácení zboží
U zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má objednatel nárok na jeho vrácení zpět
dodavateli bez udání důvodu, a to do 14 dnů od doručení zboží. Zboží nesmí být žádným způsobem
poškozeno či jinak znehodnoceno a nesmí nést žádné příznaky používání. Zboží musí být zabaleno v
originálním obalu, balení musí obsahovat veškeré příslušenství a dokumentaci a musí být odesláno
nejpozději 14. den od data doručení objednateli na adresu sídla dodavatele. Poštovné hradí objednatel. Po
doručení takto zabaleného zboží zpět dodavateli bude objednateli zaslána částka odpovídající plné kupní
ceně zaplacené za zboží, a to na bankovní účet objednatele nebo poštovní složenkou, popř. jiným způsobem
dohodnutým mezi dodavatelem a objednatelem.
VIII.
Závěrečná ustanovení 1) Tento reklamační
řád je platný a účinný od data jeho vyhlášení a plně nahrazuje předchozí znění.
 Jestliže se jedna nebo více částí tohoto reklamačního řádu stane z jakýchkoliv důvodů neplatnou,
netýká se to částí zbývajících.
 Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny tohoto reklamačního řádu. Učiní tak vždy písemně a
změny zveřejní obvyklým způsobem.
 Dodavatel si s objednatelem mohou v kupní smlouvě či smlouvě o dílo písemně dohodnout
odchylky od podmínek tohoto reklamačního řádu.

Tento reklamační řád je platný od 01/2018